Thumb ecd83f854b1aeb1d1397d9afcaf673c83bd47af0
Cd2c727a4386aa5ac09e7c11a2e1093b094c2f1a

Bont voor Dieren .

Ik collecteer omdat:

De jeugd heeft de toekomst! Door gerichte voorlichting te geven aan jongeren kunnen wij zorgen voor meer bewustwoording over het dragen van bont. We kunnen er samen voor zorgen dat de komende generatie bontvrij opgroeit.

 

 

0

donaties

€ 0

ingezameld